Struktura organizacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Struktura organizacyjna - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Struktura organizacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Została określona w Regulaminie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta RP z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  • Biurem kieruje Szef w randze Sekretarza Stanu, wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Szef kieruje Biurem przy pomocy Zastępców Szefa, powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Szefa Biura.
  • Szef kieruje Biurem także przy pomocy Dyrektorów – kierowników komórek organizacyjnych Biura.

W skład Biura wchodzą komórki organizacyjne: