Struktura organizacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Struktura organizacyjna - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Struktura organizacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Została określona w Regulaminie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 2 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego treśc została zmieniona na mocy zarządzenia Nr 1 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2012 r.

  • Biurem kieruje Szef w randze sekretarza stanu, wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Szef kieruje Biurem przy pomocy Zastępców Szefa, powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Szefa Biura.
  • Szef kieruje Biurem także przy pomocy Dyrektorów – kierowników komórek organizacyjnych Biura.

W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Gabinet Szefa Biura;
  2. Departament Analiz Strategicznych;
  3. Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi;
  4. Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego;
  5. Pion Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.