Szef BBN - Kierownictwo - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Szef BBN

Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kieruje Sekretarz Stanu wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP określił kompetencje Szefa BBN w zakresie kierowania Biurem w Regulaminie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu BBN, Szef BBN w szczególności:

kieruje Biurem

  • wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia,
  • wnioskuje do Prezydenta RP o powołanie lub odwołanie Zastępcy Szefa,
  • ustala strukturę komórek organizacyjnych Biura, tryb pracy Biura oraz szczegółową organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych,
  • powołuje dyrektorów,
  • może powoływać zastępców dyrektorów, doradców, zespoły o charakterze stałym lub doraźnym do realizacji określonych zadań,
  • może upoważnić podległych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
     

reprezentuje Biuro

  • może też upoważnić do reprezentowania Biura inne osoby niż on sam lub jego Zastępca.

Szef BBN został powołany przez Prezydenta RP w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szefem BBN jest Jacek Siewiera.