Kierownicy komórek organizacyjnych - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownicy komórek organizacyjnych

03.12.2012

Kierownicy komórek organizacyjnych

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego kieruje Biurem przy pomocy Zastępców Szefa Biura oraz dyrektorów.

Kompetencje dyrektorów i zakres zadań w kierowanych przez nich komórkach zostały określone w Zarządzeniu nr 20/2012 Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek organizacyjnych Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dyrektor:

  • kieruje komórką organizacyjną Biura,
  • może powoływać zespoły lub wyznaczać podległych pracowników do wykonywania określonych zadań. W przypadku powołania zespołu dyrektor ustala jego nazwę, zakres i tryb działania oraz skład osobowy,
  • może upoważnić podległych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania w jego imieniu czynności w określonych sprawach.