Gabinet Szefa Biura - Komórki organizacyjne - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Gabinet Szefa Biura

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 29
faks 22 695 18 31

e-mail: gsb[at]bbn.gov.pl


Dyrektor: Marcin Skowron

Zastępca dyrektora: Sebastian Wasilczuk

Zastępca dyrektora: Joanna Kwaśniewska-WróbelDo zakresu zadań Gabinetu Szefa Biura należy:

 •     organizowanie i koordynowanie pracy Szefa Biura, Zastępców Szefa Biura oraz zespołów powoływanych przez Szefa Biura;
 •     organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura oraz wizyt składanych na zaproszenie Szefa Biura;
 •     zapewnienie obiegu jawnych informacji w Biurze;
 •     obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 •     organizowanie i obsługa techniczna konferencji, narad i spotkań;  
 •     organizowanie kontaktów Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 •     obsługa logistyczna wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Biura;
 •     współpraca z odpowiednimi jednostkami organów administracji publicznej w zakresie działania Biura;
 •     opracowywanie projektu budżetu Biura oraz nadzór nad jego realizacją;
 •     bieżąca obsługa finansowa Biura;
 •     gospodarowanie mieniem oraz nadzór w zakresie prawidłowego funkcjonowania budynku użytkowanego przez Biuro;
 •     zaopatrywanie Biura w niezbędny sprzęt i materiały;
 •     nadzór i koordynacja funkcjonowania kolumny transportowej Biura;
 •     koordynacja i realizacja procesu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 •     prowadzenie kancelarii jawnej i biblioteki;
 •     obsługa korespondencji adresowanej do Szefa Biura oraz przygotowywanie na polecenie Szefa Biura notatek, sprawozdań i odpowiedzi w zakresie kompetencji Gabinetu Szefa Biura;
 •     opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji społecznej Biura;
 •     prowadzenie komunikacji społecznej Biura, w tym strategicznej i bieżącej polityki informacyjnej, promocyjnej i wizerunkowej Biura;
 •     współpraca ze środkami masowego przekazu;
 •     merytoryczna obsługa stron internetowych Biura;
 •     zapewnienie obsługi prawnej w zakresie bieżącej działalności Biura, w szczególności w odniesieniu do spraw pracowniczych, zamówień publicznych i finansów publicznych;
 •     przygotowywanie, na polecenie Szefa Biura lub Zastępców Szefa Biura projektów odpowiedzi na wnioski i skargi oraz inną korespondencję kierowaną do Biura;
 •     udostępnianie informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 •     analizowanie potrzeb organizacyjnych i kadrowych Biura oraz przedstawianie Szefowi Biura propozycji zmian w tym zakresie;
 •     monitorowanie obowiązujących procedur wewnętrznych oraz proponowanie niezbędnych zmian w celu ich dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa;
 •     wykonywanie, w imieniu Szefa Biura, określonych obowiązków pracodawcy, w tym prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Biura;
 •     nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Biurze, w tym współpraca z zewnętrznym inspektorem BHP;
 •     nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
 •     prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura, rekrutacji kandydatów do pracy w Biurze;
 •     przygotowywanie, na podstawie założeń opracowanych przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną, projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w wykonaniu inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP, w zakresie kompetencji Biura;
 •     reprezentowanie Biura w toku prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych i innych aktów prawnych dotyczących spraw z zakresu działania Biura, w tym na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu oraz innych instytucji, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura;
 •     opiniowanie pod względem prawnym i uzgadnianie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, a także innych dokumentów, dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 •     opracowywanie opinii prawnych na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura;
 •     zapewnienie obsługi prawnej Biura w zakresie merytorycznej działalności Biura;
 •     wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.


W skład Gabinetu Szefa Biura wchodzą:

 • Zespół Radców Prawnych
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Wydział Obsługi Wydarzeń Bieżących
 • Wydział Obsługi Szefa Biura
 • Wydział Rzecznika Prasowego Biura