Pion Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - Komórki organizacyjne - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Pion Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 38
faks 22 695 18 12

e-mail: szerdecki@bbn.gov.pl


Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych:  Sylwester Żerdecki


Do zakresu zadań Pionu Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Szefa Biura, planu ochrony informacji niejawnych w Biurze, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Biurze albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;
 • prowadzenie kancelarii tajnej Biura i organizacja obiegu informacji niejawnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP oraz Służby Ochrony Państwa w zakresie ochrony siedziby Biura;
 • obsługa teleinformatyczna Biura;
 • obsługa poligraficzna Biura;
 • nadzór i obsługa systemów kontroli dostępu i alarmowych Biura;
 • prowadzenie archiwum Biura;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej.


Pełnomocnikowi podlega Kancelaria Tajna.