Departament Analiz Strategicznych - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Departament Analiz Strategicznych

Departament Analiz Strategicznych

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 80
faks 22 695 18 63

e-mail: das[at]bbn.gov.pl
 

Dyrektor: Marcin Kaźmierski

Zastępca dyrektora: Paweł Pietrzak

 

Do zakresu zadań Departamentu Analiz Strategicznych należy:

 • monitorowanie strategicznych warunków bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w kontekście szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń dla bezpieczeństwa RP;
 • przygotowywanie dla Prezydenta RP i Szefa Biura raportów zawierających średnio i długofalowe analizy, syntezy i prognozy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego;
 • analiza i ocena sojuszniczych strategii oraz praktyki operacyjnej z punktu widzenia potrzeb interesów narodowych RP;
 • analiza i ocena oraz przygotowanie merytorycznej współpracy z podmiotami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • inicjowanie i udział w Strategicznych Przeglądach Bezpieczeństwa Narodowego oraz w pracach nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego;
 • opiniowanie projektów dokumentów strategicznych wydawanych lub zatwierdzanych przez Prezydenta RP (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP);
 • nadzór nad realizacją zadań zawartych w dokumentach strategicznych wydawanych lub zatwierdzanych przez Prezydenta RP oraz formułowanie wniosków i propozycji w tym zakresie;
 • współpraca z organami władzy publicznej w zakresie strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego;
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie strategii i polityki bezpieczeństwa narodowego;
 • merytoryczne przygotowywanie wizyt i spotkań Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura z partnerami zagranicznymi w kraju i za granicą;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami analitycznymi i naukowo – badawczymi w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz udział w konferencjach i debatach na ten temat, w ramach kompetencji Biura;
 • monitorowanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w krajowych i zagranicznych mediach oraz wydawnictwach fachowych;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.


W skład Departamentu Analiz Strategicznych wchodzą:

 • Wydział Trendów Strategicznych
 • Wydział NATO i UE
 • Wydział Wschodni i Południowy