Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 59
faks 22 695 18 61

e-mail: dpibp[at]bbn.gov.pl

 

Dyrektor: Mieszko Pawlak

Zastępca dyrektora: Andrzej Ostas

 

Do zakresu zadań Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego należy:

 • przygotowywanie, na podstawie założeń opracowanych przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną, projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w wykonaniu inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP, w zakresie kompetencji Biura;
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie bezpieczeństwa pozamilitarnego oraz prawnym;
 • reprezentowanie Biura w toku prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych i innych aktów prawnych dotyczących spraw z zakresu działania Biura, w tym na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu oraz innych instytucji, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura;
 • opiniowanie pod względem prawnym i uzgadnianie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, a także innych dokumentów, dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • opracowywanie opinii prawnych na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura;
 • zapewnienie obsługi prawnej Biura w zakresie merytorycznej działalności Biura;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych;
 • opiniowanie wniosków w sprawach mianowania na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 9, a w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej – na stopnie generalskie oraz nadawania orderów i odznaczeń funkcjonariuszom tych służb;
 • monitorowanie, analiza i ocena problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności służb specjalnych, w szczególności: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką energetyczno-klimatyczną Polski i Unii Europejskiej, w tym dywersyfikacją dostaw energii i surowców energetycznych na potrzeby gospodarki krajowej;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mających wpływ na rozwój kluczowych gałęzi przemysłu i gospodarki oraz bezpieczeństwo finansowe państwa, w tym inflację, deficyt budżetowy, zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne państwa;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa społecznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z demografią, migracjami, rynkiem pracy, polityką prorodzinną i edukacją;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem koncepcji strategicznej oraz zakresów zadań struktur państwa w pozamilitarnych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego (w szczególności: bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne, informacyjne, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze oraz inne na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura);
 • monitorowanie, analiza i ocena bieżącej działalności administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych w pozamilitarnych dziedzinach w zakresie bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju oraz ich planów funkcjonowania w czasie kryzysu i wojny;
 • monitorowanie i dokonywanie bieżącej oceny funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • udział w projektowaniu organizacji i zasad funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (kierowania obroną państwa, kierowania obronnością i zarządzaniem kryzysowym) w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Obrony Narodowej w przygotowywaniu stanowisk kierowania Prezydenta RP;
 • przygotowywanie materiałów dla przedstawiciela Prezydenta RP na posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • opiniowanie planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa;
 • przygotowanie organizacyjno – merytoryczne udziału Prezydenta RP i Szefa Biura w ćwiczeniach systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym zarządzania kryzysowego;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.


W Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego działają:

 • Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym
 • Wydział Zagrożeń Hybrydowych