Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 59
faks 22 695 18 61

e-mail: dpibp[at]bbn.gov.pl

 

Dyrektor: -

Zastępca dyrektora: Karol Sobczak

 

Do zakresu zadań Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego należy:

 • przygotowywanie pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie bezpieczeństwa pozamilitarnego oraz prawnym;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych;
 • opiniowanie wniosków w sprawach mianowania na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie funkcjonariuszy służb mundurowych, a w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej – na stopnie generalskie oraz nadawania orderów i odznaczeń funkcjonariuszom tych służb;
 • monitorowanie, analiza i ocena problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności służb specjalnych, w szczególności: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką energetyczno-klimatyczną Polski i Unii Europejskiej, w tym dywersyfikacją dostaw energii i surowców energetycznych na potrzeby gospodarki krajowej;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mających wpływ na rozwój kluczowych gałęzi przemysłu i gospodarki oraz bezpieczeństwo finansowe państwa, w tym inflację, deficyt budżetowy, zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne państwa;
 • monitorowanie i pozyskiwanie informacji w zakresie bezpieczeństwa społecznego państwa oraz opracowywanie ocen i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z demografią, migracjami, rynkiem pracy, polityką prorodzinną i edukacją;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem koncepcji strategicznej oraz zakresów zadań struktur państwa w pozamilitarnych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego (w szczególności: bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne, informacyjne, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze oraz inne na polecenie Szefa Biura lub zastępców Szefa Biura);
 • monitorowanie, analiza i ocena bieżącej działalności administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych w pozamilitarnych dziedzinach w zakresie bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju oraz ich planów funkcjonowania w czasie kryzysu i wojny;
 • monitorowanie i dokonywanie bieżącej oceny funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 • udział w projektowaniu organizacji i zasad funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (kierowania obroną państwa, kierowania obronnością i zarządzaniem kryzysowym) w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej w przygotowywaniu stanowisk kierowania Prezydenta RP;
 • przygotowywanie materiałów dla przedstawiciela Prezydenta RP na posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • opiniowanie planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa;
 • przygotowanie organizacyjno-merytoryczne udziału Prezydenta RP i Szefa Biura w krajowych ćwiczeniach systemu obronnego państwa;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.


W Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego działają:

 • Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym
 • Wydział Zagrożeń Hybrydowych