Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 55
faks 22 695 18 97

e-mail: dzsz[at]bbn.gov.pl
 

Dyrektor: p.o. płk Mariusz Fryc

Zastępca dyrektora: -

 

Do zakresu zadań Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi należy:

 • zapewnienie merytorycznych i organizacyjnych warunków sprawowania zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi pod względem kadrowym, organizacyjno-technicznym i operacyjnym;
 • monitorowanie bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych i przygotowywanie stosownych raportów dla Prezydenta RP oraz Szefa Biura;
 • analizowanie i przedstawianie wniosków oraz propozycji dotyczących transformacji Sił Zbrojnych i ich wpływu na zdolności obronne państwa;
 • opiniowanie propozycji dotyczących głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa;
 • opiniowanie propozycji dotyczących:
 • mianowania Szefa Sztabu Generalnego, Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych,
 • mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów, a także na stopień wojskowy Marszałka Polski,
 • nadawania orderów i odznaczeń żołnierzom i pracownikom wojska;
 • przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących określania przez Prezydenta RP wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych;
 • przygotowywanie dokumentów w ramach udziału Prezydenta RP w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych;
 • opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami państwa;
 • monitorowanie, analiza i ocena zaangażowania Sił Zbrojnych w operacjach międzynarodowych oraz współpracy obronnej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • uczestnictwo w przygotowywaniu aktów nadania sztandarów jednostkom wojskowym;
 • współpraca z organami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz obronności państwa oraz promocji patriotyzmu;
 • organizowanie wizyt, uroczystości państwowych i wojskowych z udziałem Prezydenta RP, Szefa Biura lub jego Zastępców w instytucjach,  jednostkach organizacyjnych służb państwowych oraz jednostkach wojskowych w kraju i poza granicami państwa;
 • uczestniczenie w pracach Komitetu ds. Umów Offsetowych przy Ministrze Gospodarki;
 • przygotowywaniu pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego zakresie zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi;
 • współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.W Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi działają:

 • Zespół Dyżurnej Służby Operacyjnej
 • Zespół Działalności Bieżącej Sił Zbrojnych
 • Zespół Rozwoju i Modernizacji Sił Zbrojnych
 • Zespół Transformacji Systemu Obronnego