Gabinet Szefa Biura - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Gabinet Szefa Biura

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. 22 695 18 30
faks 22 695 18 31

e-mail: gsb@bbn.gov.pl


Dyrektor: Mirosław Wiklik

Zastępca dyrektora: Sebastian Wasilczuk



Do zakresu zadań Gabinetu Szefa Biura należy:

 • organizowanie i koordynowanie pracy Szefa Biura, Zastępców Szefa Biura oraz zespołów powoływanych przez Szefa Biura;
 • organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura oraz wizyt składanych na zaproszenie Szefa Biura;
 • zapewnienie obiegu jawnych informacji w Biurze;
 • obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
 • organizowanie i obsługa techniczna konferencji, narad i spotkań;  
 • organizowanie kontaktów Szefa Biura i Zastępców Szefa Biura z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • obsługa logistyczna wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Biura;
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami organów administracji publicznej w zakresie działania Biura;
 • opracowywanie projektu budżetu Biura oraz nadzór nad jego realizacją;
 • bieżąca obsługa finansowa Biura;
 • gospodarowanie mieniem oraz nadzór w zakresie prawidłowego funkcjonowania budynku użytkowanego przez Biuro;
 • zaopatrywanie Biura w niezbędny sprzęt i materiały;
 • nadzór i koordynacja funkcjonowania kolumny transportowej Biura;
 • koordynacja i realizacja procesu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie kancelarii jawnej i biblioteki;
 • obsługa korespondencji adresowanej do Szefa Biura oraz przygotowywanie na polecenie Szefa Biura notatek, sprawozdań i odpowiedzi w zakresie kompetencji Gabinetu Szefa Biura;
 • opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji społecznej Biura;
 • prowadzenie komunikacji społecznej Biura, w tym strategicznej i bieżącej polityki informacyjnej, promocyjnej i wizerunkowej Biura;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • merytoryczna obsługa stron internetowych Biura;
 • prowadzenie działalności wydawniczej Biura;
 • zapewnienie obsługi prawnej w zakresie bieżącej działalności Biura, w szczególności w odniesieniu do spraw pracowniczych, zamówień publicznych i finansów publicznych;
 • przygotowywanie, na polecenie Szefa Biura lub Zastępców Szefa Biura projektów odpowiedzi na wnioski i skargi oraz inną korespondencję kierowaną do Biura;
 • udostępnianie informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • analizowanie potrzeb organizacyjnych i kadrowych Biura oraz przedstawianie Szefowi Biura propozycji zmian w tym zakresie;
 • monitorowanie obowiązujących procedur wewnętrznych oraz proponowanie niezbędnych zmian w celu ich dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa;
 • wykonywanie, w imieniu Szefa Biura, obowiązków pracodawcy, w tym prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Biura;
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Biurze, w tym współpraca
  z zewnętrznym inspektorem BHP;
 • nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
 • prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Biura, rekrutacji kandydatów do pracy w Biurze;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Biura.


W skład Gabinetu Szefa Biura wchodzą:

 •     Wydział Koordynacyjno-Gospodarczy
 •     Wydział Administracyjny
 •     Wydział Komunikacji Społecznej